Privacy Policy

Privacy Policy

Huis Zelf Verhuren.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huis Zelf Verhuren.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bij Huis Zelf Verhuren.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Huis Zelf Verhuren.nl verwerkt ten behoeve van diverse doeleinde. Dit kunnen zijn:

 1. Het aangaan van overeenkomsten (opdracht tot dienstverlening of huurcontracten).
 2. Het verwerken van rapporten zoals Inschrijving zoekbestand.

Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Naam, voorletters, tussenvoegsel.
 2. Adres, Postcode.
 3. Plaats.
 4. Provincie, Land.
 5. Telefoonnummers, E-mailadressen.
 6. Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats.
 7. Legitimatie soort en nummer.
 8. Bankrekeningnummer, Nationaliteit.
 9. Koop en/of huurcontracten

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. Alle makelaars in en taxateurs van onroerende zaken zijn onder de werking van de Wwft gebracht. De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en het verifiëren van diens identiteit. Nadat wij een ID check hebben gedaan bewaren we een kopie van het document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van derde partijen voor:

 1. Presentatiebureau, Funda, Pararius, Leadflow, Zien24.nl, Collega makelaars, Websitebeheerder.

Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat bij een overheidscontrole. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Huis Zelf Verhuren.nl verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Huis Zelf Verhuren.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar, bewaarplicht voor de NRVT bedraagt 5 jaar (Paspoortgegevens).

Beveiliging

Huis Zelf Verhuren.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode. Huis Zelf Verhuren.nl werkt met een externe systeembeheerder voor o.a. het uitvoeren van ID en kredietchecks.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Social Media (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Google+, Google Analytics)

Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door

de Social media platforms zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de

privacyverklaring het betreffende Social media platform (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw

computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Huis Zelf Verhuren.nl

info@huiszelfverhuren.nl

Compare listings

Compare