Algemene voorwaarden

Algemene (Dienstverlening-) voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Huis Zelf Verhuren.nl, hierna te noemen ‘Dienstverlener’, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van (aspirant)verhuurder, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.
 2. Bemiddeling: de inspanningsverplichting van Dienstverlener gericht op het, tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding door Opdrachtgever, in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële huurder(s), opdat Opdrachtgever met een huurder een huurovereenkomst voor een woonruimte sluit, als bedoeld in artikel 7:425 BW. Dienstverlener zal nimmer van de wederpartij van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling voor dezelfde woonruimte aanvaarden.
 3. Bemiddelingsvergoeding: onder bemiddelingsvergoeding wordt verstaan door Opdrachtgever aan Dienstverlener verschuldigde tegenprestatie gelden voor diens bemiddelingswerkzaamheden.
 4. Indien in het navolgende van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden een bepaling specifiek toeziet op een situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘De Consument’.
 5. De door Dienstverlener te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, rapporten, onderzoeken e.d. zullen in het navolgende van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden worden aangeduid als ‘de bescheiden’.
 6. Bescheiden: Schriftelijke stukken op en andere media vastgelegde werken, zoals USB- sticks, computerschijven, externe harde schijven, of elke andere gegevensdrager dan ook. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Schriftelijk: Op schrift gesteld, tevens per mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Verhuur opdracht: Inspanningsverplichting van Dienstverlener gericht op het zoeken naar een voor Opdrachtgever geschikte huurder voor de betreffende woonruimte.
 9. Wederpartij: de woningzoekende/(aspirant-)huurder van de betreffende woonruimte.
 10. Bepalingen die afwijken van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 11. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts) personen zijn zij jegens Huis Zelf Verhuren.nl hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Dienstverlener.
 12. Wanneer, om welke reden dan ook, een bepaling uit deze algemene dienstverleningsvoorwaarden en/of de overeenkomst tussen partijen onverbindend, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid ervan geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en overeenkomst. In het geval een bepaling niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar is, zullen partijen trachten zo spoedig mogelijk in redelijkheid en billijkheid met elkaar overeen te komen omtrent een vervangende bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die voor zoveel mogelijk dezelfde commerciële strekking en inhoud zal hebben als de bepaling die zij vervangt. De overige bepalingen van de voorwaarden en overeenkomst blijven onverkort van kracht.
 13. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een situatie waarbij de algemene dienstverleningsvoorwaarden niet ter hand zijn gesteld, indien de Dienstverlener deze algemene dienstverleningsvoorwaarden al reeds eerder bij een eerdere overeenkomst ter hand zijn gesteld of de mogelijkheid is geboden van de inhoud van de algemene dienstverleningsvoorwaarden kennis te nemen en deze digitaal op te slaan.
 14. De overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever is enkel geldig na een schriftelijke bevestiging. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: akkoord via het aanvinken van een online vakje zodat dit opgeslagen kan worden

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

 1. Mondelinge afspraken zijn pas geldig nadat deze eerst schriftelijk door Dienstverlener zijn bevestigd.
 2. Dienstverlener sluit enkel een overeenkomst met Opdrachtgever en niet met een wederpartij.
 3. Aanvullingen en/of wijzigingen op de algemene dienstverleningsvoorwaarden of aanvullingen op de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever worden eerst na schriftelijke bevestiging van Dienstverlener bindend.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever aan de uitvoering van de overeenkomst

 1. Partijen zullen niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door beide partijen, onder meer door tijdig alle benodigde gegevens aan Dienstverlener ter beschikking te stellen in de door Dienstverlener gewenste vorm.
 2. Dienstverlener zal niet eerder met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, dan nadat Opdrachtgever hem heeft voorzien van alle daarvoor noodzakelijke gegevens en Opdrachtgever de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de bemiddelingsvergoeding heeft verricht.
 3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen alle gegevens tijdig worden aangeleverd bij de Dienstverlener.
 4. Zodra Opdrachtgever de opdracht heeft gegeven aan Dienstverlener middels een online-systeem, wordt er akkoord gegaan met de algemene dienstverleningsvoorwaarden, gebruikersvoorwaarden en privacy voorwaarden. De overeenkomst is hiermee definitief. Mocht de Opdrachtgever besluiten om de opdracht alsnog in te trekken of gaat de verhuur niet door – om welk reden dan ook – dan blijft de betaalde som bij de Dienstverlener. Dienstverlener verstrekt nimmer een geheel of gedeeltelijke restitutie.
 5. Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning is vereist, of toestemming nodig is van de hypotheekverstrekker danwel van de gemeente, dan komt het verkrijgen van de benodigde toestemming danwel vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever en is de Opdrachtgever gehouden de bemiddelingsvergoeding te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Dienstverlener gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dan Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever de betreffende woonruimte (mede) blijkt te verhuren of (mede) in gebruik blijkt te hebben gegeven aan een of meer personen of partijen, van wie Opdrachtgever de gegevens van Dienstverlener heeft verkregen, is Opdrachtgever de bemiddelingsvergoeding aan Dienstverlener verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Dienstverlener tot stand is gekomen.
 8. Indien door welke oorzaak dan ook de huurder, met wie Opdrachtgever door bemiddeling van Dienstverlener een huurovereenkomst heeft gesloten, niet gaat wonen in de betreffende woonruimte, of indien de huurovereenkomst voor deze woonruimte wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de bemiddelingsvergoeding te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie ervan.
 9. Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het verhuren van de betreffende woonruimte aan een door Dienstverlener voorgedragen huurder, om redenen welke niet aan Dienstverlener zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst te verhuren aan de betreffende huurder, is Opdrachtgever gehouden aan Dienstverlener een bedrag te voldoen gelijk aan de bemiddelingsvergoeding die Opdrachtgever aan Dienstverlener verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende huurder. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Dienstverlener te vrijwaren voor eventueel door de betreffende huurder geleden schade.

Artikel 4: Taken en inspanningsverplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt zelf ervoor dat er representatieve foto’s van de woonruimte worden verzonden aan Dienstverlener. Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde foto’s vrij zijn IE rechten en op de website- en/of reclame-uitingen mogen worden geplaatst.
 2. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor bezichtigingen met potentiële huurders. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van wederpartij.
 3. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de begin en eind inspectie van de woonruimte, een lijst van zaken, afspraken over meubilair en andere zaken met betrekking tot de woning en de benodigde toestemming van hypotheekverstrekkers en/of gemeente. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen tussen Opdrachtgever en wederpartij.
 4. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, zoals –maar niet uitsluitend – naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankgegevens, omschrijving van de woonruimte, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, volledig en correct zijn.
 5. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de informatie in de door Dienstverlener te plaatsen c.q. geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist is.
 6. Opdrachtgever bepaalt, desgewenst in overleg met Dienstverlener, de hoogte van de huurprijs. Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste vaststelling van de huurprijs, nimmer zal Dienstverlener aansprakelijk zijn voor een onjuiste vaststelling van de huurprijs ingevolge de huurwetgeving/puntensysteem.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de namens hem of haar geplaatste informatie in (online) advertenties c.q. mededelingen van Dienstverlener aan (aspirant) huurders. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de namens hem of haar geplaatste informatie niet strijdig is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, dan wel onrechtmatig is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. Bij inschrijving op de website door huurder of verhuurder wordt er o.a. gevraagd om naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld maar enkel om de werkzaamheden vanuit Dienstverlener te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor:
 1. Gegevens van de verhuurder en woning wordt gebruikt om door te zetten naar de verschillende woningplatformen waar de woonruimte wordt geadverteerd.
 2. Gegevens van de Wederpartij wordt gebruikt om in contact te komen en om te helpen bij een juiste match met een huurwoning. 
 3. Gegevens van de Opdrachtgever wordt gebruikt om in contact te komen om de woonruimte zo goed mogelijk te kunnen verhuren.
 1. Opdrachtgever geeft door de aanvaarding van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van gewone persoonsgegevens en, als het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gaat, zijn uitdrukkelijke toestemming voor die verwerking, voor de overeengekomen doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De persoonsgegevens van Opdrachtgever en Wederpartij worden opgenomen in de administratie van Dienstverlener. Door akkoord te gaan met de overeenkomst tot bemiddeling heeft Opdrachtgever toestemming verleend om de persoonsgegevens van deze Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden alsmede deze gegevens te gebruiken ter uitvoering van de werkzaamheden. Uiteraard gebeurt alles in overeenstemming met het geldende Privacy Reglement van Dienstverlener.
 3. Om de diensten en de website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen van bezoekers verzamelt Dienstverlener geanonimiseerde statistische informatie over het surfgedrag van zijn bezoekers. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.
 4. Om het gebruik van de website te vergemakkelijken maakt Dienstverlener gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Met behulp van Cookies wordt er geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. De bezoeker wordt erop gewezen de mogelijkheid te hebben zijn browser zodanig in te stellen dat Cookies worden geweigerd.
 5. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Dienstverlener, zal Dienstverlener de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand halen.

Artikel 6: Inspanningsverplichting Dienstverlener

 1. De overeenkomst tot bemiddeling loopt voor bepaalde tijd, voor één jaar.
 2. Dienstverlener heeft de inspanningsverplichting om binnen 24 uur na ontvangst van alle benodigde bescheiden de woning online te plaatsen, met uitzondering van weekend- en feestdagen.
 3. Dienstverlener zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Dienstverlener en geen resultaatverplichting. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Dienstverlener, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 7: Einde en opzegging van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden, eindigt de overeenkomst onder meer door:
 1. van rechtswege beëindigen van de overeenkomst van bepaalde tijd;
 2. Het bereiken van het met de opdracht beoogde resultaat van de inspanning van Dienstverlener;
 3. opzegging door Opdrachtgever;
 4. opzegging door Dienstverlener.
 1. Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn schadeplichtigheid en verplichting tot vrijwaring jegens Dienstverlener. Het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het gekozen pakket wordt nimmer gerestitueerd.
 2. Opdrachtgever en Dienstverlener zijn bevoegd om deze overeenkomst tot bemiddeling op ieder moment op te zeggen. Dienstverlener zal de overeenkomst onder meer opzeggen indien hij te vrezen heeft dat Opdrachtgever de tot stand te brengen huurovereenkomst niet of niet deugdelijk zal nakomen, onverminderd zijn aanspraken op betaling als voorzien in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden.
 3. Onverminderd de in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden voorziene aanspraken op schadevergoeding kunnen partijen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.
 4. Dienstverlener zal de overeenkomst met Opdrachtgever in ieder geval opzeggen indien:
 1. er sprake is van beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever;
 2. er beslag is gelegd op de te verhuren woonruimte;
 3. Dienstverlener het vermoeden heeft van oplichting, valse/verkeerde informatie.

Artikel 8: Klachtplicht en verval van rechten

 1. Klachten met betrekking tot de door Dienstverlener verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten – dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 weken na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Dienstverlener te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van Dienstverlener.
 2. Indien Dienstverlener bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij is Dienstverlener nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener van alle aansprakelijkheden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals (concept-)huurovereenkomst van Dienstverlener ommegaand tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. Een latere melding van onjuistheden kan nimmer aan Dienstverlener worden tegen geworpen.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden de geldigheid ervan te controleren. Dienstverlener staat niet in voor de echtheid van de door de Wederpartij aangeleverde stukken. Dienstverlener verwerkt de gegevens van Wederpartij voor de uitvoering van de bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid. Deze gegevens worden gecontroleerd via EDR, Huurcheck, BKR en BKR Online ID. Indien de Wederpartij een geschikte huurder wordt geacht door Dienstverlener worden er een aantal bescheiden naar Opdrachtgever toegezonden.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de stukken genoemd onder 8.3 te onderzoeken en controleren. Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade die kan ontstaan door het eventueel ontvangen van valse stukken van de Wederpartij. Dienstverlener controleert weliswaar alle aangeleverde bescheiden, echter garandeert zij niet dat de potentiële huurder een goede huurder is voor Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren en natrekken van de potentiële huurder. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener van alle aansprakelijkheden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten, dat van haar personeel dan wel dat van door haar ingeschakelde derden, in het bijzonder niet voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de overeengekomen huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet en/of via juridische procedures (kunnen) worden verhoogd of verlaagd.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of nalaten van de Wederpartij bij de door bemiddeling van Dienstverlener tot stand te brengen of tot stand gekomen huurovereenkomst.
 3. Voor zover Dienstverlener aansprakelijk is voor schade van Opdrachtgever, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Dienstverlener in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Dienstverlener hiervoor verzekerd is. Indien Dienstverlener niet verzekerd is als hiervoor bedoeld is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot twee maal de hoogte van de door Dienstverlener aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen bemiddelingsvergoeding.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat artikel 11a van de Opiumwet is gewijzigd. Op basis van deze wet is een verhuurder onder omstandigheden strafbaar indien er sprake is van een verhuurde ruimte die wordt gebruikt voor opium gerelateerde zaken, waaronder niet uitsluitend: hennepteelt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de woonruimte. Dienstverlener is en wordt nimmer partij in de eventueel overeengekomen huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij. Dienstverlener treedt enkel op in de bemiddeling.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of nalaten hiervoor door de andere partij bij de door bemiddeling van Dienstverlener tot stand gekomen huurovereenkomst.
 6. Opdrachtgever verklaart en garandeert door middel van ondertekening van de overeenkomst of door akkoord via het aanvinken van een online vakje zodat dit opgeslagen kan worden in alle opzichten, gerechtigd te zijn de woonruimte te verhuren en aan te bieden en vrijwaart Dienstverlener voor alle mogelijke vorderingen van derden ter zake en voor alle door Dienstverlener ter zake te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 7. Opdrachtgever verklaart er volledig van op de hoogte te zijn dat volgens dwingende wetgeving de huurder van de woonruimte wordt beschermd tegen onder meer opzegging van de huurder door de verhuurder en tegen te hoge huurprijzen. Dienstverlener is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van de huurovereenkomst.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle schade welke door of vanwege de Wederpartij wordt of is veroorzaakt.
 9. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan die woning die bij de aanvaarding door Wederpartij van de woning en/of het vertrek van de Wederpartij uit de woning aanwezig is. Het is aan Opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de Wederpartij daar op aan te spreken.
 10. Beperking van de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade van Opdrachtgever in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden geldt niet indien en voor zover schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener. Opdrachtgever dient dit aan te tonen.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Dienstverlener verschuldigd is in één keer te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:
 1. zal Opdrachtgever aan Huis Zelf Verhuren.nl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
 2. zal Opdrachtgever, na daartoe door Dienstverlener te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van €40,00;
 1. Al hetgeen Opdrachtgever aan Dienstverlener verschuldigd is, wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making.
 2. Ter keuze van Dienstverlener kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is Dienstverlener bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Dienstverlener het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden zal er in het geval van een verhuur-advertentie geen contactverzoeken worden doorgestuurd, en zal in het geval van een huurdersscreening geen screening worden uitgevoerd. 

Artikel 11: Faillissement, WSNP, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft uitsluitend Dienstverlener het recht om de tussen Opdrachtgever en Dienstverlener gesloten overeenkomst te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst is geboden en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
 1. in staat van faillissement is verklaard;
 2. (voorlopige) Surseance van betaling is aangevraagd;
 3. door beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele wordt gesteld;
 5. onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsonbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot dienst vermogen of delen daarvan verliest;
 7. bij overlijden van de Opdrachtgever.
 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.
 2. Het door Opdrachtgever betaalde bedrag zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 12: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 1. Op de tussen Dienstverlener en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Dienstverlener, voor zover de wet zich daar niet dwingend rechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomst een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Dienstverlener is gevestigd.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Het is Opdrachtgever verboden om informatie, die hij ter zake van deze opdracht van Dienstverlener ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van een dwangsom €500,00 per document.

Artikel 14: Overdracht

 1. Opdrachtgever verleent door akkoord met de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever bij voorbaat toestemming aan Dienstverlener om de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de overeenkomst op grond van artikel 6:159 BW geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een (of meer) derde(n).

Artikel 15: Potentiële huurder

 1. Potentiële huurder kan zich via de website van Dienstverlener of website van overige aanbieders (o.a. Pararius, Funda, Huurwoningen.nl) aanmelden voor een zoekprofiel en zich aanmelden voor een bezichtiging. De potentiële huurder dient hiervoor zijn/haar naam, e-mailadres en telefoonnummer, en naar wens overige informatie zoals o.a. werkstatus, familiecompositie en inkomen, in te vullen en achter te laten op de website of op de website van overige aanbieders. Deze gegevens worden uiteindelijk door Dienstverlener doorgegeven aan de Opdrachtgever. Het betreft uitdrukkelijk geen bemiddeling, maar enkel een inschrijving voor woningaanbod en aanmaken van een zoekprofiel.
 2. Potentiële huurder gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gedeeld met de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor de bescheiden genoemd in artikel 8.3 van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden.
 3. Potentiële huurder vrijwaart Dienstverlener van alle aansprakelijkheden.
 4. Dienstverlener bemiddelt niet tussen potentiële huurder en Opdrachtgever. Dienstverlener zendt enkel gegevens door. Tussen potentiële huurder en Dienstverlener komt geen overeenkomst tot stand. Overeenkomsten kunnen worden gemaakt tussen potentiële huurder en Opdrachtgever. Dienstverlener is op geen enkele manier betrokken of aansprakelijk bij deze afspraken en daaruit voortvloeiende consequenties. 

 

Gebruikersvoorwaarden

Bij het gebruiken van de website Huis Zelf Verhuren.nl zijn onze algemene voorwaarden alsmede deze gebruikersvoorwaarden van toepassing. Bij het gebruiken van onze website achten wij dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze hebt aanvaard. 

Gebruik van informatie

Huis Zelf Verhuren.nl streeft ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Huis Zelf Verhuren.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene en informatieve aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van (juridisch) advies. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment door Huis Zelf Verhuren.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huis Zelf Verhuren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Huis Zelf Verhuren.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Huis Zelf Verhuren.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Huis Zelf Verhuren.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Huis Zelf Verhuren.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Huis Zelf Verhuren.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Huis Zelf Verhuren.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Huis Zelf Verhuren.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Kennisgeving over plaatsing objectgegevens op Funda 

U als verkoper/verhuurder heeft uw makelaar of intermediair (‘Intermediair’) opdracht gegeven uw woning te publiceren op één of meer van de door Funda Real Estate B.V. (‘Funda’) van tijd tot tijd geëxploiteerde websites en daaraan gerelateerde (mobiele) applicaties en social media platforms en de Funda Desk (de ‘Funda Websites’). Daartoe verstrekt u uw Intermediair informatie over de woning, die de Intermediair mogelijk aanvult met foto’s, video’s en informatie uit andere bronnen zoals het Kadaster en uiteindelijk met gegevens over de verkoop (hierna samen de ‘Objectgegevens’). 

Het kan bijvoorbeeld gaan om het adres, kenmerken van het huis, foto’s, en informatie over de transactie zoals de overeengekomen huur en verkoopprijs, leveringsdatum, etc. Het invoeren van Objectgegevens ter publicatie op de Funda Websites verloopt via Tiara, een systeem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (de ‘NVM’). Om uw woning te kunnen publiceren op Funda zal de Intermediair de Objectgegevens dus aan de NVM en aan Funda verstrekken. De NVM zal de Objectgegevens opslaan in de NVM Databank, doorleveren aan NVM leden voor hun bedrijfsvoering als intermediair, gebruiken voor onderzoek en rapportages over de woningmarkt en deze tevens ter beschikking stellen aan Funda. Funda zal de Objectgegevens gebruiken om uw woning te presenteren op de Funda Websites, door te sturen aan woningzoekenden, voor intern onderzoek en/of om u dan wel uw Intermediair te benaderen voor Funda producten of diensten. 

Naast Objectgegevens verstrekt u uw Intermediair ook uw e-mailadres. Uw Intermediair kan uw e-mailadres doorgeven aan Funda zodat Funda uw woning kan koppelen aan uw Mijn Funda account, of, wanneer u nog geen Mijn Funda account hebt, om u uit te nodigen een Mijn Funda account aan te maken. Op die manier kunt u volgen hoe uw woning het doet op de Funda Websites. Daarnaast kan Funda uw e-mailadres gebruiken om u te vragen de dienstverlening door uw Intermediair te beoordelen. 

Indien u vragen heeft over de verstrekking van de Objectgegevens of uw e-mailadres, kunt u deze stellen aan uw Intermediair. 

Momenteel werken Funda en de NVM aan de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Deze kennisgeving wordt binnenkort geactualiseerd.  

Compare listings

Compare